What goes on here? OWichita COLORADO KANSAS MISSOURI oBarliesville o Enid otulsa OKLAHOMA huskoge OKLAHOMA CITY OAmarille Norman o OMLAlester olawton oDuran olubbock eziton TEXAS oDallas FI Weth OAbilene NEW MEXICO ARKANSAS

What goes on here? OWichita COLORADO KANSAS MISSOURI oBarliesville o Enid otulsa OKLAHOMA huskoge OKLAHOMA CITY OAmarille Norman o OMLAlester olawton oDuran olubbock eziton TEXAS oDallas FI Weth OAbilene NEW MEXICO ARKANSAS

See More
See More
Upload a Meme