Hate vote brown if you hate tiktok AlexB AlexB *Me Tlove democracy AlexB was An Impostor. O Impostors remain. also me