background

Do you like anyone yeah you Um I have a boyfriend yeah you Oh haha Thank god Yeah no Im single and I dont have anyone I like V= f/Sarcasmlo tan y = ax + be

Do you like anyone yeah you Um I have a boyfriend yeah you Oh haha Thank god Yeah no Im single and I dont have anyone I like V= f/Sarcasmlo tan y = ax + be

See More
See More
Upload a Meme